Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Exclusief Skinstore & Salon: de eenmanszaak Exclusief Skinstore & Salon, statutair gevestigd te Bergambacht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59159898.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Exclusief Skinstore & Salon een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Exclusief Skinstore & Salon voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het uitvoeren van huid verbeterende gezichtsbehandelingen zoals microneedling, peelings en zuurstofbehandelingen en tevens het zetten van permanente make-up en het uitvoeren van waxbehandelingen en visagie.
1.5. Producten: alle producten die Exclusief Skinstore & Salon aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: make-up en cosmetica producten van het merk Cosmedix Make-up: Jane Iredale.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Exclusief Skinstore & Salon en klant krachtens welke Exclusief Skinstore & Salon de dienst zal uitvoeren.
1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Exclusief Skinstore & Salon.
1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Exclusief Skinstore & Salon worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.11. Website: www.schoonheidssalonexclusief.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Exclusief Skinstore & Salon gedane aanbiedingen, acties, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Exclusief Skinstore & Salon of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling of het inplannen van een behandeling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Exclusief Skinstore & Salon en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Exclusief Skinstore & Salon zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES, AANBIEDINGEN EN ACTIES
3.1. Exclusief Skinstore & Salon zal in de offerte/aanbieding aangeven welke diensten/producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. Offertes, aanbiedingen en acties van Exclusief Skinstore & Salon zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Exclusief Skinstore & Salon het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.3. Exclusief Skinstore & Salon zal in de offerte/het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte of het aanbod. De in de offerte/het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in de offerte/het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte/het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Exclusief Skinstore & Salon met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.4. Alle door Exclusief Skinstore & Salon gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.5. Exclusief Skinstore & Salon is gerechtigd een aanbetaling van 25% te factureren alvorens zij de opdracht gaat uitvoeren.
3.6. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. Exclusief Skinstore & Salon behoudt zich het recht om prijzen in de salon en op de website tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Exclusief Skinstore & Salon behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.9. Exclusief Skinstore & Salon is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte, aanbieding of actie wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Exclusief Skinstore & Salon zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, behandeling of welke overeenkomst dan ook, dan is Exclusief Skinstore & Salon bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Exclusief Skinstore & Salon verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Exclusief Skinstore & Salon binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten en/of het leveren van de producten.
4.4. Exclusief Skinstore & Salon heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Exclusief Skinstore & Salon zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Exclusief Skinstore & Salon wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium tenzij anders overeengekomen. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 6.12. in acht genomen.
4.7. Indien Exclusief Skinstore & Salon, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Exclusief Skinstore & Salon gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Exclusief Skinstore & Salon in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Exclusief Skinstore & Salon uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Exclusief Skinstore & Salon zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR EXCLUSIEF SKINSTORE & SALON
5.1. Exclusief Skinstore & Salon garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Exclusief Skinstore & Salon spant zich in om de gegevens die Exclusief Skinstore & Salon voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Exclusief Skinstore & Salon met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Exclusief Skinstore & Salon is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens en of referenties van de klant te publiceren op de website en/of social media kanalen van Exclusief Skinstore & Salon en/of overige promotionele uitingen van Exclusief Skinstore & Salon.
5.5. Exclusief Skinstore & Salon is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor enige allergische reacties die ontstaan door het gebruik van haar producten tijdens de behandeling.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Exclusief Skinstore & Salon te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Exclusief Skinstore & Salon onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Exclusief Skinstore & Salon om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Exclusief Skinstore & Salon zijn verstrekt, heeft Exclusief Skinstore & Salon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Exclusief Skinstore & Salon steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Exclusief Skinstore & Salon geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Exclusief Skinstore & Salon binnen 24 uur na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Exclusief Skinstore & Salon één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. Indien de klant niet of niet tijdig benodigde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.
6.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen minimaal 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Exclusief Skinstore & Salon mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.8. De in artikel 6.7. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.
6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Exclusief Skinstore & Salon. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Exclusief Skinstore & Salon. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.
6.10. Exclusief Skinstore & Salon kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
6.11. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen behandeling, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
• annulering tot 48 uur voor de behandeling; geen vergoeding;
• annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de behandeling; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 24 uur voor de behandeling; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de behandeling aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een abonnement als uitgevoerd aangemerkt.
• indien er sprake is van ziekte, wordt bovenstaande vergoeding in rekening gebracht. Regeling hiervoor is dat de vergoeding in mindering gebracht wordt indien er een nieuwe behandeling plaatsvindt binnen 1 maand. 
6.12. Uitzondering op 6.11:
Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen permanente make – up behandeling, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
• annulering tot 72 uur voor de behandeling; geen vergoeding;
• annulering tussen 72 uur en 48 uur voor de behandeling; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 48 uur voor de behandeling; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de behandeling aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.
• Bij het tot twee keer verplaatsen van de permanente make – up afspraak, geldt er een een aanbetaling van €100,- bij het maken van een nieuwe afspraak.
• indien er sprake is van ziekte, wordt bovenstaande vergoeding in rekening gebracht. Regeling hiervoor is dat de vergoeding in mindering gebracht wordt indien er een nieuwe behandeling plaatsvindt binnen 1 maand. 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Exclusief Skinstore & Salon te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Exclusief Skinstore & Salon opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal Exclusief Skinstore & Salon dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen.
7.3. Een door Exclusief Skinstore & Salon vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Exclusief Skinstore & Salon niet van rechtswege in verzuim.
7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Exclusief Skinstore & Salon, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Exclusief Skinstore & Salon mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.6. Aan de leveringsplicht van Exclusief Skinstore & Salon zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Exclusief Skinstore & Salon geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Exclusief Skinstore & Salon verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur dient in ieder geval voor aanvang van de volgende behandeling te zijn voldaan. Behandelingen worden direct in de salon afgerekend. In geval van een bestelling via de webshop van Exclusief Skinstore & Salon, zal er direct via iDEAL betaald worden.
8.3. In geval van niet tijdige betaling kan Exclusief Skinstore & Salon besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Exclusief Skinstore & Salon besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.4. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Exclusief Skinstore & Salon voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Exclusief Skinstore & Salon elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Exclusief Skinstore & Salon zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Exclusief Skinstore & Salon verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Exclusief Skinstore & Salon kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Exclusief Skinstore & Salon een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.11. Alle door Exclusief Skinstore & Salon geleverde producten blijven eigendom van Exclusief Skinstore & Salon totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Exclusief Skinstore & Salon zijn voldaan.
8.12. Het is niet mogelijk de kosten voor de behandelingen van Exclusief Skinstore & Salon vergoed te krijgen bij een zorgverzekeraar.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, foto’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Exclusief Skinstore & Salon tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Exclusief Skinstore & Salon geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Exclusief Skinstore & Salon, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen zijn het eigendom van Exclusief Skinstore & Salon en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Exclusief Skinstore & Salon.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Exclusief Skinstore & Salon ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Exclusief Skinstore & Salon, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Exclusief Skinstore & Salon is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Exclusief Skinstore & Salon plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Exclusief Skinstore & Salon vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Exclusief Skinstore & Salon recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Exclusief Skinstore & Salon en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Exclusief Skinstore & Salon kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Exclusief Skinstore & Salon is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van behandelingen of het gebruik van producten die zijn gekocht in de winkel of via de online webshop. Exclusief Skinstore & Salon behoudt zich het recht voor de behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts. Het ondergaan van de behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant.
10.3. Indien Exclusief Skinstore & Salon onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Exclusief Skinstore & Salon uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Exclusief Skinstore & Salon dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Exclusief Skinstore & Salon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Exclusief Skinstore & Salon toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.5. Exclusief Skinstore & Salon sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Exclusief Skinstore & Salon geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Exclusief Skinstore & Salon.
10.6. Exclusief Skinstore & Salon is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. Klant vrijwaart Exclusief Skinstore & Salon voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Exclusief Skinstore & Salon.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Exclusief Skinstore & Salon is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Exclusief Skinstore & Salon is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Exclusief Skinstore & Salon weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Exclusief Skinstore & Salon kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Exclusief Skinstore & Salon een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Exclusief Skinstore & Salon onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Exclusief Skinstore & Salon, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Exclusief Skinstore & Salon, wanprestatie door leveranciers van Exclusief Skinstore & Salon waardoor Exclusief Skinstore & Salon haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Exclusief Skinstore & Salon of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Exclusief Skinstore & Salon tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Exclusief Skinstore & Salon in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Exclusief Skinstore & Salon, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.4 kan Exclusief Skinstore & Salon de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Exclusief Skinstore & Salon voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Exclusief Skinstore & Salon;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. Exclusief Skinstore & Salon zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Exclusief Skinstore & Salon vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Exclusief Skinstore & Salon behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Exclusief Skinstore & Salon overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte.
Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Exclusief Skinstore & Salon zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Exclusief Skinstore & Salon in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Exclusief Skinstore & Salon worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Exclusief Skinstore & Salon aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Exclusief Skinstore & Salon.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Exclusief Skinstore & Salon te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Exclusief Skinstore & Salon, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN ABONNEMENTEN EXCLUSIEF SKINSTORE & SALON
14.1. Exclusief Skinstore & Salon biedt een abonnement op producten en behandelingen aan. De klant kan dit abonnement afsluiten via de website of in de salon.
14.2. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 1 maand, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
14.3. Het abonnement wordt automatisch verlengd met 1 maand, 6 maanden of 12 maanden, afhankelijk van welke abonnementsduur is gekozen en tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Opzegging geschiedt schriftelijk via de e-mail.
14.4. Het abonnement is tijdens de looptijd niet onderhevig aan prijswijzigingen.
14.5. Tussentijdse ontbinding van het abonnement is slechts mogelijk wanneer naar evenredigheid producten en behandelingen worden afgerekend die reeds zijn afgenomen.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Exclusief Skinstore & Salon en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Exclusief Skinstore & Salon alleen bindend indien en voor zover deze door Exclusief Skinstore & Salon uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Exclusief Skinstore & Salon op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Zowel de klant als Exclusief Skinstore & Salon zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
15.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Exclusief Skinstore & Salon hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Exclusief Skinstore & Salon partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.8. De klant en Exclusief Skinstore & Salon zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Exclusief Skinstore & Salon en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: september 2020 – 2023